مدیر گفت: بدون شناسنامه ثبت نام ات نمی کنم.
کودک گفت: باسواد میشم ببینم کی می خواد جلومو بگیره.
سپس بجای خداحافظی زبانش را بیرون آورد و با امید به طرف خانه علم به راه افتاد.
.
.
.


عکس: امید از کودکان خانه علم قلعه ساختمان مشهد
خانه علم قلعه ساختمان مشهد یکی از خانه های ایرانی جمعیت امام علی است
که به ارائه خدمات امدادی و آموزشی رایگان به کودکان کار و محروم از تحصیل می پردازد.
...
جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی