«دیروز سر کلاس خانه علم دروازه غار داشتم الفبا رو درس میدادم وقتی به حرف کاف رسیدم گفتم کِ مثل؟ همه بچه ها با هم داد زدند: کِراک!؟
من از جامعه می پرسم که چرا باید در محله ای کودکان زیر ده سال به این راحتی با نام مواد مخدر آشنا باشند و از نزدیک آن را لمس کرده باشند؟
حتی ما در این محله می بینیم که بچه ای باید برود برای پدر معتادش کراک بخرد و بعد اجازه دارد تا به مدرسه ما بیآید!
این بچه ها به کمک همه ما نیاز دارند، ما برخاسته ایم و خانه علم ایجاد کرده ایم شما هم برخیزید و به ما بپوندید تا روزی بیآید که لااقل دیگر کودکی در آرزوی رفتن به مدرسه نمانده باشد.»
خانه علم دروازه غار - «عاطفه - معلم کلاس گلبهار»