حقوق کودکان سرزمین مان را به آنان باز گردانیم.

.

.

.