وقتی دیدیش که داره سر چهارراه کار میکنه

وقتی دیدیش که داره توی مترو التماس میکنه
وقتی دستا و پاهای کوچک و پر دردش را دیدی،
یادت باشه که اون فقط به یه چیز نیاز داره:
باهاش با احترام حرف بزن چون حقش خیلی بیش از ایناست.
.
.
.