در هر کجای این سرزمین
صدای دردمند کودکی را شنیدیم
در برابرش مسئول خواهیم بود

یاران عزیز ما در استان کرمانشاه

https://www.facebook.com/JamiatKermanshah