کودکان بسیاری در گوشه گوشه این سرزمین هستند که هفت سین ندارند. کودکانی که چشم امیدشان به برکت سفره هفت سینی است که دانشجویان و مردم ایران در سراسر این سرزمین به دور از نژاد و قومیت و رنگ و مذهب و... برای شان گسترده اند.
در ششمین سال برگزاری آیین هفت سین برکت، این آیین به صورت ملی و گسترده تر از هر سال در سراسر ایران برگزار می شود.