فردا، دست کودک درونت رو بگذار در دست کودکان دردمند شهرت تا شادی جشن روز کودک رو دوچندان کنی.

منتظرت هستیم .

پنجشنبه 17 مهر، تهران - ونک - پارک آب و آتش - از ساعت 10 تا 13
.
.
.
عکس: جشن روز جهانی کودک سال قبل - پارک پرواز