🍕جشنوارۀ لقمه‌های طراوت (فینگرفود)

✳️تمامی غذاهای این جشنواره توسط زنان سرپرست خانوار تحت حمایت جمعیت امام علی تهیه شده است

⌛️۱٣-۱۵ بهمن، ساعت ۱٢-٢٢

📍میدان انقلاب، کارگرجنوبی، کوچه مهدیزاده، پلاک ۲۴