بسیاری از کوره ها به دلایل مختلف تعطیل می شوند، اما ساکنان آن به دلیل فقر امکان ترک آنجا و زندگی در جای دیگری را ندارند. 

آنها می مانند و گودال های بزرگی که خاک برداری شده و "بی کاری!"
و فقر و بی سوادیشان باقیست.
به نظر شما چه ایده های کارآفرینی در کوره پز خانه های تعطیل برای ساکنان آن قابل اجراست؟
به سایت ما سر بزنید.
شرایط شرکت در جشنواره ی گل یخ را بخوانید و ایده ی خود را بفرستید.
منتظریم!