▪️از این پس با شنیدن نام ریاضیات، حسرتی در پس ذهنمان تیر خواهد کشید.


▪️ درگذشت نابهنگام نابغه ریاضیات، پرفسور مریم میرزاخانی، از مفاخر و سرمایه های کشور عزیزمان را به جامعه ریاضیدانان جهان، مردم ایران و خانواده ایشان تسلیت می گوییم.


goo.gl/LkpwyR

〰〰〰〰〰〰

🆔 @imamalisociety