روز جهانی دخــتر بچه ها
بر همه دخــــتران کوچک جهان
بخصـــــوص بر دختران عزیز ما، مبارک

تیم والیبال دختران خانه ایرانی (علم) دروازه غار
...
معصومیت نگاهشان و بزرگی قلب کوچکشان که سنگینی رنج را یارای تحمل دارد، همه و همه همچو وحی آسمانی است که تو خود شاهد حرایش بودی و فرشته وحیش به رفتن در مسیری می خواند که تماما حضوری است عاشقانه و آگاهانه در بر کودکانی که چون خورشیدند و سوختن را سهم خود کرده اند تا وجود ما را روشنی بخشند.

کنار کودکان دردمند سرزمینمان باشیم.