کودکان هنرمند گروه تئاتر جمعیت امام علی

از ١٥ تیر تا ٣١ تیر

به روى صحنه خواهند رفت🎭

به تماشا بنشینید

🔺جهت خریدارى بلیت به سایت تیوال مراجعه 

فرمایید.

https://www.tiwall.com/theater/moalem

#تئاتر_معلم