این پست عکس ندارد
نمیشد داشته باشد
ولی متاسفانه کاملا حقیقت دارد...
----
تونل وحشت...
وحشتناکترین تونل دنیا، کنار پمپ بنزین یادگار، جایی که تعداد زیادی از بچه های کار فرحزاد گدایی میکنند، جایی که بچه ای که تو زمستون سرد شهر بی تفاوت بغل مادری یخ زد، تونلی بزرگ هست که تا امروز که با یکی از بچه های اعتیاد فرحزاد نرفتیم، ازش خبر نداشتم
جلوی درش آهنهایی بود که احتمالا توسط معتادها بریده شده بود و یکی از نوچه های صاحب پاتق واستاده بود جلوی در و اجازه ی ورود و خروج به کسی نمیداد
از عمق گناه و سیاهی حتی نمیشد نفس کشید
ما رو هم راه ندادند ولی تمام دردمون از جایی شروع شد که فکر میکردیم پاتق ها تو فرحزاد تموم میشن و بدترین پاتق شهر پاتق محمد دراز بود که پر بود از زنا و دخترای دیوونه شده از تجاوز گروهی و جوونهایی که بدنهایی که از کرم کرک پر شده بود و بچه شیرخواره از سینه ی مادر معتاد مرده اش خون میمکید
ولی زیر پوست این شهر جای خیلی بدتری هم بود
جایی که برای فاضلاب و موش ها درست شده بود ولی آدم ها هم بودند
جایی که جنازه ی معتادها، غذای موش ها میشد
جایی که گفتن: دو سه تا بچه ی معتاد دیگه هم اونجا هست...
جایی که میگفت اونقدر این تونل تو در تو و تنگ و تاریک هست که پلیس ها هم جرات نمیکنند برن

از غفلت ما است که حتی نمیدونستیم همچین جاهایی وجود دارند
وحشتناک ترین جای دنیا تونل غفلت ماست...
---
نوشته اعضای خانه علم فرحزاد تهران
خانه علم فرحزاد یکی از از خانه های ایرانی جمعیت است که به ارائه خدمات امدادی و آموزشی رایگان به کودکان کار محروم از تحصیل در این محله می پردازد.