تولد کودک معتاد، کودک آزاری و فروش کودک...

و بی شمار آسیب دیگر متوجه کودکانیست که در بستر اعتیاد والدینشان زندگی می کنند...

https://telegram.me/darvazeghar