آیین کوچه گردان عاشق به دنبال هویت دادن به فقر نیست،نمی خواهیم در اوج بی مسئولیتی خرما و برنج و کیسه ای برای خانواده های محروم ببریم و بگوئیم من مسئولیتم را انجام دادم و وظیفه در طول سال از من سلب شده... کوچه گردان عاشق یک حرکت اجتماعی برای فقرزدایی است.نمی خواهیم با شناسایی خانواده های محروم و بردن کیسه ،بار مسئولیت اجتماعی و انسانی را از دوش خود برداریم.

کیسه های کوچه گردان به این معناست که تو یک شب بفهمی فقر هست،گرسنگی هست،درد هست.
قرار نیست 365 روز دیگر باز هم گفتگویمان با زندگی حول مدار خودخواهی بچرخد و غافل از محرومین باشیم.
===============
برای اطلاع از آخرین اخبار شانزدهمین آیین ملی کوچه گردان عاشق در سراسر کشور لطفا به وبسایت ویژه این طرح مراجعه فرمائید: