همراهمان باشید.

هر یک از ما با پرداخت مبلغی اندک در حد وسع مان از حداقل 10هزار تومان تا هر مبلغی که توان داریم می توانیم در این کار نیک سهمی داشته باشیم تا دوباره در این بهار دل خانواده یونس را اندکی شادمان کنیم.
شماره حساب ویژه جمع آوری کمک مالی برای خرید خانه خانواده یونس:
شماره حساب جام بانک ملت: 41 / 69740586
شماره شبای حساب: Ir 59 0120 0200 0000 6974 0586 41
به نام «جمعیت دانشجویی امام علی (ع)»
شماره کارت عابر بانک همین حساب:
6104337981767088