تو امروز با این اوضاغ و احوال چقدر زجر می کشی .ببین کودکان محروم سرزمینمان با این وضع چه می کشند . تنهایشان نگذاریم .