ضمن تسلیت جهت درگذشت هموطنان کولبرمان در سردشت، با توجه به اینکه بسیاری از کودکان کار در منطقه کرمانشاه و کردستان نیز به کولبری که از مصادیق انواع خطرناک کار کودک است مشغولند؛ جمعیت امام علی در نظر دارد در وهله‌ی اول برای کمک به ۲۰ خانواده آسیب‌دیده در اثر بهمن و در وهله بعد، جهت حمایت از کودکان کار در این منطقه پروژه‌هایی را تعریف نماید.


نظر به اینکه اکثر اقشار تحصیلکرده این منطقه از معضل بیکاری رنج می‌برند، توجه بیشتر به بحث اشتغال از سوی نهادهای متولی بسیار ضروری است.‌ بیکاری در این منطقه باعث گسترش مصادیق کار خطرناک همچون کولبری در میان اهالی به خصوص اقشار محرومتر شده است.

goo.gl/THhe1t