شادی نوروز متعلق به همه کودکان است
حتی اگر این کودک، فالفروش هر روزه خیابان‌ها باشد
یا در اتاق کوچک نم زده‌ای در جنوب شهر
یا حاشیه آن زانوی غم بغل گرفته باشد.

این عید باستانی و زیبای ایرانی
می‌تواند برای همه کودکان شیرین باشد
اگر ما با خانه تکانی قلبمان جایی را برای آن کودک به رنج افتاده
که فرزند ایران ماست باز کنیم

امسال نیز در آستانه نوروز
نمایشگاهی با عنوان «بوی عیدی»
از مهربانی بهار، برای کودکان زمستانی برپا کرده ایم.

منتظر حضور پرمهرتان هستیم

رویداد فیسبوکی جشنواره بوی عیدی
https://www.facebook.com/events/581097732025983

لطفا این پیام را بگسترانید
تا به دست همه کسانیکه می خواهند سهمی در آوردن بهار
به دلهای کودکان رنج دیده سرزمینمان داشته باشد، برسد.