🐎سیاوش سیه را به تندی بتاخت 

نشد تنگدل، جنگ آتش بساخت

⚡️ز هر سو زبانه همی برکشید

کسی خود و اسپ سیاوش ندید

🔥یکی دشت با دیدگان پر ز خون

که تا او کی آید ز آتش برون