از هر سه زن، یک زن در عمر خود قربانی خشونت می شود، اثرات این خشونت در آن ها...


به #خشونت_علیه_زنان_و_دختران پایان دهیم


این کیلیپ را ددر زیر مشاهده کنید :

https://t.me/darvazeghar