به ایونت(رخداد) حمایت از خانواده یونس عساکره در فیس بوک بپیوندید:

https://www.facebook.com/events/1566391076983510/?ref=22&feed_story_type=22