🔆خانه ایرانی دروازه غار، جمعیت امام علی برگزار می کند:

🎴جشنواره هنری از غار بخوان...

👫روایت کودک انسان، این یگانه سیمای معصومیت

✅24 الی 26 آذر، باشگاه هواداران جمعیت امام علی

📞09396007178

https://telegram.me/darvazeghar