برگزاری کارگاه های "آشنایی با بیماری های مقاربتی" و "پیشگیری از کودک آزاری جنسی"
یکی از وظایف مهم سازمان های مردم نهاد داوطلب محور ارائه آموزش های لازم برای اعضای داوطلب می باشد.
مدرسین کارگاه اعضای تیم کنترل اس بودند.
و شرکت کنندگاه برنامه اعضای داوطلب جمعیت امام علی که در بخش های مختلف فعالیت می نمایند.
تیم کنترل اس, از دو سال پیش با هدف ایجاد بستر قابل اعتماد و مبتنی بر اصول علمی برای افزایش آگاهی عمومی جوانان در مورد بیماری های قابل انتقال از طریق رابطه جنسی تشکیل شد.
آدرس وب سایت: CtrlSTD.com