🖼🖼 برد اطلاعیه ی خانه ایرانی دروازه غار اینبار برای مبارزه با جنگ و فقر و آوارگی آماده شد!

" ای که دستت میرسد , کاری بکن "


💌 پیام اتحاد و صلح بچه ها برای مردم میانمار و آرزو هایی که در سرشان است برای مردمی که از دوستی و آرامش در سرزمینشان محروم اند .

کودکان ما فرصت هم‌اندیشی را غنیمت شمردند تا برای ساختن جهانی از عشق و صلح آماده شوند . 

تخته سیاه خانه علم دروازه غار هر بار با موضوعات مختلف شامل عکس ها و یادداشت های بچه هاست و نشانه ای از مسئولیت جمعی را در بر دارد .


🔆🔆

@darvazeghar

goo.gl/2RBBFS