🔆اینبار دختران دروازه غار می گویند، از رنجی که بر بسیاری از کودکان جهان می رود.

سمینار ازدواج کودکان در محلات حاشیه‌نشین

🔸شنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۰ الی ۱۷

🔸دانشگاه علم و صنعت، آمفی تئاتر بهرامی


https://telegram.me/darvazeghar