📸 رضا عکاس هنرمند ما،با دستهای کوچکش کادر میبندد و با قلب بزرگش دنیا را میبیند. رضا ثابت کرد عکاسی به داشتن دوربین گران نیست.دنیا را با تمام بدیهایش میتوان در قابی زیبا،از زشتیها پاک کرد


https://telegram.me/darvazeghar