بیایید سالهای زنده بودن را در بیداری بگذرانیم. چون سالهای زیادی را به اجبار خواهیم خفت!

دکتر علی شریعتی

https://telegram.me/darvazeghar