مگر " توحید " اصل دیانت نیست؟


 من چگونه می توانم از توحید شناختی داشته باشم زمانی که تن انسانی دیگر ، تن من نیست؟
 وقتی به راحتی می توانم انسان دیگری را له و نابود کنم ، چه چیز از یگانگی و وحدت می دانم؟؟
...