🍉جشن یلدای سالهای گذشته در خانه ایرانی دروازه غار

🌌بلندترین شب سال، شروعی بر پایان تاریکی هاست.

🔆و چه زیباست در کنار کودکان، این ایزدان روشنایی، شب تاریک را سپری کردن...


https://telegram.me/darvazeghar