🎬 آیا می‌شود برای #بچه_های_کار_و_خیابان کاری کرد؟ بچه‌های #جمعیت_امام_علی از امکان تغییر و امید حرف می‌زنند. ببینید! 👆

@roozArooz_news