در این خانه می توان معلمی چون او داشت
از آغازین روزهای خانه ی علم همراهمان است تا به امروز
طنین خنده هایش... ذوق خواندن و نوشتن در نگاهش، ما را بس
که یادمان باشد که این خانه... خانه اوست

او در این خانه حاضر است و ما را به خود می خواند
که چون او سرود عشق و ازادگی از خودخواهی را سر دهیم
آری او معلم ماست

این خانه، خانه دخترکان و پسرکانی چون اوست 
که ما را پیام می دهند 
برای افرینش لبخند بر لب کودکان سرزمینمان همراهشان شویم
و در این راه پایمردی کنیم

با آنان همراه شویم
و دیگران را نیز فرا خوانیم
...
سهمی داشته باشیم در خرید خانه علم دروازه غار
https://www.facebook.com/events/1446882852219807/