🌀 _خاله جاذبه خیلی خوبه! زمینی که جاذبه نداره درست مثل آدمای بدون جاذبه همه چی رو از خودش دور میکنه!                                                     @darvazeghar