با افتخار معرفی می کنم...

دوست ِ عزیز ما، حمید

و

اثر هنریش

مجسمه خمیری

...

همین پنجشنبه 30 خرداد 92 که گذشت

بعد از اتمام کلاس های خانه علم

.

.

.

http://www.freeuploadsite.com/uploads/13720695641.jpg