انسانیت، مرز و بوم، نام و مقام، و دین و آیین نمی شناسد.