جواد، بازیکن افتخار آفرین تیم پرشین دروازه غار
و دانش آموز با استعداد و سخت کوش خانه علم دروازه غار است

تصویر زیر، دستنوشته اوست
من فقط ازش خواستم که با کلماتی
مانند جواد، مشق، محمد، فرزاد و... جمله بسازد.
وقتی جملات را نوشت، خیلی ذوق کرده بود
نمی دانست من در آن لحظه خیلی بیشتر از او ذوق کردم

نگاهم نسبت به جواد مثل یک مرد بزرگ است.
کسی که در رویاهایم تنها کسی است که
میتواند تغییر محسوسی در این دنیا ایجاد کند
انسان هایی نظیر جواد
با قدرت ذاتیشان... با پایداری... با مردانگی و با آزادگیشان
تنها کسانی هستند که قادر به ایجاد تغییری بزرگ در این جهانند.
.
.
.
نوشته ای از بنیامین، معلم جواد
...

ما به بودن در کنار این انسان های بزرگ، افتخار می کنیم
و از شما نیز دعوت می کنیم، کنارمان باشید.