انجام رپیدتست HIV برای کودکان در معرض ابتلا که رفتارهای پرخطر داشته اند در خانه درمان @healthsociety جمعیت امام علی


روابط عمومی:

📞 02188930816


کانال مرکزی جمعیت امام علی:

➡️ https://telegram.me/imamalisociety