در هنرآموزی، زندگی هست... 

آموزش هنر به کودکان کار و خیابان، راهی برای خودشکوفایی و کسب درآمد هر دو... 

کاری دیگر از خانه علم دروازه غار تهران؛ حامی کودکان کار محروم از تحصیل

 تلفن سفارش: 09335716380 و 55895759