چقدر ساده می توان لبخندی را بر لبان کودکی نشاند

او هم کودکی است از سرزمینم... او هم حق دارد به مدرسه برود و درس بخواند

حق دارد کیف و کتاب و دفتر و مداد داشته باشد
...
«آموزش حق همه کودکان است.»
.
.
.