به نقل از روابط عمومی جمعیت امام علی (ع)، عزیزان نیکوکار می توانند امسال نیز همچون سال های گذشته فطریه و کفاره خود را به جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) بدهند تا برای حمایت و رفع گرسنگی کودکان نیازمند سرزمین مان ایران هزینه گردد.

برای پرداخت فطریه و کفاره می توانید به بخش اهدای برکت در وبسایت کوچه گردان عاشق مراجعه کنید.


http://kuchegardan.sosapoverty.org/shop