امسال حج تعطیل نیست...


همراه شوید در آیین صفای سعی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار↙️

yon.ir/2eY6


درگاه پرداخت اینترنتی حمایت نقدی:

yon.ir/7Gk8


شماره کارت(به نام جمعیت امام علی):

۶۱۰۴۳۳۷۹۸۱۷۶۷۰۸۸