امروز صبح ابراهیم در زندان وکیل آباد مشهد بر سر دار، دیده از جهان فروبست.
این بدترین هدیه ای بود که می شد کسی در روز مادر به مادری بدهد.
ولی آنها این ظلم را کردند.
مادر ابراهیم دیروز عصر خبردار شد و امروز صبح...
بچه های جمعیت امام علی مشهد هم هرچه کردند راهی باز نشد
در چند سال گذشته اعضای جمعیت در طرح طفلان مسلم بسیار تلاش کردند تا شاید رضایت اولیای دم را بگیرند ولی این امر حاصل نشد
اعتراض ما این است که چرا یک نیم روز به اعدام این موضوع را به خانواده اش خبر دادند؟؟؟؟

چرا؟؟؟؟؟
و چرا در چنین روزی؟؟؟؟؟
چرا؟؟؟؟؟