سومین همایش مادرانه

با موضوع فقر و بارداری مادران بلوچ


🔸یکشنبه ۱۲اردیبهشت - ساعت۱۴الی۱۶

🔸دانشکده حقوق دانشگاه تهران


مادرانه طرح جمعیت امام علی برای حمایت از مادران باردار و نوزادان آسیب دیده