خانه جدیدمان روبه راه شد. مبارکمان باشد. مبارک قدم‌های همه بچه‌های دروازه غار

جابجایی خانه جدید، نزدیک به یک ماه طول کشید، دست مریزاد به تمامی آنها که با عشق همراهمان بودند و خانه‌ای پر از عشق و محبت برپا کردند