موفقیتی دیگر برای تیم دارت احمدآبادمستوفی

.بازیکنان تیم دارت خانه ایرانی احمدآبادمستوفی در مرحله دوم جشنواره ورزشی دارت تهران نیز مقام نخست را از آن خود کردند

.دارت اندازان احمد آباد در مرحله اول جشنواره ورزشی دارت تهران در سال 1394 نیز مقام های نخست و سوم را به خود اختصاص داده بودند


.به گزارش روابط عمومی انجمن دارت جمهوری اسلامی ایران، رحیمه ازبک و جمال الدین ابراهیمی، هر دو از خانه ایرانی احمدآباد مستوفی با کسب به ترتیب 551 و 388 امتیاز به مقام های نخست و دوم مرحله دوم جشنواره ورزشی دارت تهران دست یافتند

.سومین و آخرین مرحله جشنواره دارت تهران در سال 1394 پنجشنبه بیست و ششم شهریور در خانه دارت (مجموعه ورزشی شهید کشوری) برگزار می شود