🔆نقاشی یکی از کودکان خانه ایرانی دروازه غار

🎨🌱چه چیز بهتر از نقاشی پر مهر و عشق یک کودک برای تبریک سال نو...


https://t.me/darvazeghar