مثل همه خانه هایی است که اول و وسط و انتهای کوچه پس کوچه های تنگ دروازه غار جا خوش کرده اند.
از بیرون که نگاهش می کنی کلنگی است با یک درب قدیمی،
اما از این درب قدیمی که بگذری دنیایی می بینی که با دنیای بقیه خانه ها زمین تا آسمان فرق می کند.

اسمش را گذاشته ایم... خانه علم، اما اگر از من بپرسی، می گویم اینجا " خانه امید " است.

خانه امید تعداد زیادی کودک، که معمولی نیستند و در شرایط معمولی بزرگ نشده اند. خانواده های معمولی ندارند و معلوم نیست اگر به دادشان نرسی، آینده ای معمولی و بی دردسر هم انتظارشان را بکشد...

از وقتی که این کودکان "خانه علم" را شناخته اند، صبح به صبح به امید آمدن به اینجا چشم باز می کنند و عصر با اکراه می روند و لحظه شماری می کنند برای فردا که باز صبح شود و باز بیایند.
درب قدیمی را بزنند و ساعتی را به دور از دنیای خاکستری که اطرافشان را گرفته سپری کنند.
و حالا می خواهیم این خانه را خانه همیشگی علم و امید نماییم.شما هم در خرید این خانه سهمی داشته باشید.
.
هر ده هزار تومان، هدیه ای
معادل چهل سانتی متر مربعی
از خانه علم دروازه غار
.
.
.
شماره حساب ویژه خانه ایرانی (علم) دروازه غار تهران
به نام جمعیت امام علی
42091612/58 - بانک ملت، قرض الحسنه جام، شعبه چهارراه کالج
شماره کارت: 6104337770051496
شماره شبا همین حساب
IR610120010000004209161258
...
به ما بپیوندید:
www.facebook.com/events/1446882852219807
.
.
لطفا این پیام را بگسترانید تا به دست هر آنکس که می خواهد
سهمی در خرید خانه علم دروازه غار
خانه ای برای حمایت از کودکان کار و محروم از تحصیل
داشته باشد، برسد