کاش میشد سرنوشت در دستان ما نوشته میشد تا اینکه ما تسلیم سرنوشت شویم؟
 ازدواج کودک در سن کم به چه معناست؟ 
به این معنی است که از زندگی کودکانه به دنیای دیگر وارد شود.
به دنیای درد و رنج، به دنیایی که فقط ظلم در آن دیده می شود. وقتی آن لباس سفید زیبا را به تن میکند یعنی در آینده سیاهی به او رو میکند وسفیدی پشت. 
وقتی حلقه ی ازدواج را در یک انگشت خود میکند یعنی حلقه ی دار خود را در تمام انگشتان می اندازد.
کاش می شد کودکانمان خودشان سرنوشت شان را انتخاب می کردند تا هر روز مرگ کودکی ها را  شاهد نباشیم.
💔به قول بعضی ها انگشتی که حلقه ی ازدواج را در بر میکند مستقیم‌ به قلب راه دارد ولی کودکی که در سن کم این حلقه را در دست میکند گویی این مرگ تمام لحظه های کودکی اوست....


📝 به قلم آمنه از دختران نوجوان خانه ایرانی دروازه غار