هرکس انسانی را نجات دهد جامعه‌ای را نجات داده

قطره‌های مهر ما، دریای محبتی می‌شود که بخششی را رقم می‌زند و به یک انسان زندگی می‌بخشد.


↙️در بخشش و آزادی احمد سهیم شویم: life.sosapoverty.org


https://telegram.me/Eventias