🎬در روز پنج شنبه ۱۲ مهرماه هنرمندان نوجوان خانه های علم دروازه غار و لب خط برای ۱۰۰نفر از کودکان خانه علم ملک اباد، "نمایش فراتر از نوک دماغ " را بر روی صحنه بردند.کانال تلگرام:

🏡 @darvazeghar